FG 790 setter nye krav til utførelse og kompetanse for kontroll av ABA


FG 790 Kontroll Automatiske brannalarmanlegg gjeldende fra 1. mai 2023

Jeg hører allerede spørsmålet, er dette noe vi må ta hensyn til? Har den noen hensikt? Må vi? Bør vi? Er det et krav? osv.

Ja, denne må du ta hensyn til, både som eier og utførende av kontroll av brannalarmanlegg!

Om en har forsikring på bygget sitt, eller om du har et foretak som tilbyr kontroll av ABA installert i et bygg som har forsikring – må man forholde seg til dette.

Så enten du er byggeier og ønsker gunstige forsikringsvilkår og rabatt på din forsikring eller om du er utførende av kontroll på automatiske brannalarmanlegg, må du nå altså forholde seg til FG 790 kontrollveiledningen for automatiske brannalarmanlegg. (videre benevnt som «kontrollveiledning») Kontrollveiledningen er utarbeidet av Finans Norge Forsikringsdrift, FG Skadeteknikk og ble publisert onsdag 1. mai 2023.

NB! FG 790 har en overgangsperiode på 6mnd, noe som gjør at bedrifter og personell som utfører kontroll, og ikke innehar FG 760 / FG 750 sertifisering i dag, kan skaffe seg det før 1. november 2023.

For de av dere som har foretak som allerede innehar FG 760 sertifisering, men ikke har registrert seg i FG kontroll, bør du gjøre dette nå. Slik registrering er gratis, men må utføres og søkes om til FG av den enkelte bedrift som innehar sertifisering.

Det er dessverre ingen automatikk mellom sertifisering og listeføring i FG kontroll.

Listeføring hos FG kan søkes om her: https://www.fgkontroll.no/

FG 790 Hensikt og bakgrunn

 
Formål

Formålet med kontrollveiledningen er å avklare forventinger til kontroller som gjennomføres av automatiske brannalarmanlegg, herunder omfang, avviksvurdering og anleggsvurdering. Dette vil være med å bidra til at kontrollen blir så lik som mulig, uavhengig av hvem som har utført kontrollen. (FG 790 1.2)

Forsikringsselskapene ønsker en enkel måte å vurdere tilstanden på brannalarmanlegget i ditt bygg. Forsikring i teori er ganske enkelt: er risikoen for en utbetaling på skade stor og konsekvensen høy, blir forsikringspremien også høy. Kan du derimot vise til tiltak som gjør at risiko for store utbetalinger vil bli lavere, vil en kunne få bedre vilkår og lavere forsikringspremie.

Automatiske brannalarmanlegg, heretter referert til som ABA, er et sikkerhetstiltak som er påkrevd av byggeforskrift (TEK) i alle byggverk i risikoklasse 2 til 6. Disse anleggene, om de fungerer som de skal, skal redusere konsekvensen av en brann i ditt bygg ved hjelp av tidlig varsling. Et brannforløp vil da bli detektert på et tidlig stadium og kan slukkes før den utvikler seg til en storbrann med stort potensiale for skade. Risiko og kostnad på skaden reduseres og skade utbetalingen for forsikringsselskapet går ned.

Utfordringen ved kontroll av slike anlegg har vert at resultatet av en kontroll har variert med hvem som utfører kontrollen og hvilke sjekkpunkter kontroll skjema som blir brukt inneholder. Manglende eller varierende kompetanse hos kontrollør er også en utfordring.

Krav satt i FG 790 gjør at vi får høyere kompetansekrav både for foretak og personell, og at sjekkpunktene blir de samme uavhengig av hvem som utfører kontrollen.

I tillegg til utfordringer med kompetanse og kontrollskjema finner vi store mangler på nødvendig dokumentasjon som brannkonsept, alarmorganisering og prosjekterings tegninger på mange eksisterende bygg. FG 790 skjerper krav til byggeier om å fremlegge nødvendig dokumentasjon for kontroll.

I korte trekk setter FG 790 krav til sertifisering av utførende foretak og personell av kontroll, krav om nødvendig dokumentasjon og inneholder en liste over sjekkpunkter for 1.gangskontroll (uavhengig kontroll) og for rutinekontroll (årskontroll)

Ingen alternativ tekst tilgjengelig for dette bildet

Eksempel på sjekkpunkt FG 790

 

FG kontroll

Resultat av kontroll skal føres i FG kontroll som brukes blant annet av forsikringsselskapene for å vurdere tilstand på ABA i hvert enkelt bygg. FG kontroll er en database med en oversikt over forsikrede bygg og tilstand på sikkerhetstiltak som sprinkler anlegg, brannalarmanlegg og EL kontroll i bygget.


Slik påvirker FG 790 deg som byggeier

Innen 1. november 2023 få utført en uavhengig 1.gangskontroll på ditt ABA anlegg av sertifisert foretak og personell.

   • FG krever på vegne av forsikring en uavhengig 1.gangskontroll og deretter årlige rutinekontroller av automatiske brannalarmanlegg (FG 790 3.1)

   • Med uavhengig 1.gangs kontroll menes første kontroll av nye og eksisterende brannalarmanlegg som ikke er registrert i FG-kontroll. Kontrollen skal utføres av uavhengig sertifisert kontrollforetak (FG 790 4.1.2)

  Du må sørge for at foretak som utfører rutinekontroll / årskontroll på ditt anlegg er sertifisert i henhold til FG 760 og personell som utfører kontroll innehar FG 750 sertifisering. Konsekvens om dette ikke oppfylles er at ditt anlegg ikke blir lagt inn i FG kontroll og at du ikke oppfyller krav i henhold til din forsikring.

    • Alle typer brannalarmanlegg innenfor omfanget av kontrollveiledningen skal registreres i FG-kontroll. (FG 790 3.6)

    • Rutinekontrollen gjennomføres med omfang som gitt i NS 3960 [4] minst en gang per år av sertifisert kontrollforetak. (FG 790 4.1.3)

   Du vil alltid ha tilgang til kontroller utført på ditt bygg.

     • Kontrollrapporten skal publiseres innen rimelig tid (se 3.4.2) og vil deretter bli tilgjengelig for forsikring, byggeier eller annen ansvarlig person via systemløsningen FG-kontroll. (FG 790 4.4)

    Du må sørge for at nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for kontrollør. Mangel på dokumentasjon vil resultere i avvik.

      • Eier skal derfor sørge for at kontrollør har tilgang på all relevant dokumentasjon. (FG 790 4.1.2)

     Hva kan du som byggeier gjøre for å kvalifisere ditt bygg for de beste forsikringsvilkårene?

       • Få utført en uavhengig 1.gangskontroll av ditt ABA-anlegg før 1. november 2023 utført av FG 760 sertifisert foretak og FG 750 sertifisert personell innen kontroll.

       • Sette krav om FG 760 kontroll sertifikat til foretaket som utfører rutine kontroll på ditt bygg

       • Sette krav om FG 750 kontroll sertifikat til personell som utfører rutine kontroll på ditt bygg

       • Få utført en uavhengig 1.gangskontroll av ditt ABA-anlegg ved større / søknadspliktige endringer utført av FG 760 sertifisert foretak og FG 750 sertifisert personell.

      Andre fordeler ved å sette krav om FG 760 / FG 750 sertifisering som byggeier

        • ABA anlegget blir registrert i FG kontroll som gir de beste vilkårene for din forsikring

        • Lik utførelse av rutinekontroll uavhengig av foretak som utfører kontroll

        • Dokumentert kompetanse på utførende, enkel måte og opprettholde myndighetskrav satt i SAK10

        • Høyere kvalitet i alle ledd i prosessen fra planlegging til overtagelse

        • ABA anlegg med mindre unødige alarmer

        • Tryggere anlegg

       Å sette krav om slik sertifisering er en rettighet byggeier har hatt siden 2014. Det gir mange fordeler og koster deg som byggeier ingenting.


       Slik påvirker det deg som utfører kontroll av ABA

       Alle automatiske brannalarmanlegg skal registreres i FG kontroll

         • Alle typer brannalarmanlegg innenfor omfanget av kontrollveiledningen (uavhengig 1.gangskontroll og rutinekontroll) skal registreres i FG-kontroll. (FG 790 3.6)

        Foretaket ditt må ha FG 760 sertifisering. Før det automatiske brannalarmanlegget kan registreres i FG kontroll skal det være utført en uavhengig 1.gangs kontroll av sertifisert foretak. Dette gjelder også eksisterende anlegg. Det gis ikke tilgang til FG kontroll for foretak som ikke er sertifisert.

          • Med uavhengig 1.gangs kontroll menes første kontroll av nye og eksisterende brannalarmanlegg som ikke er registrert i FG-kontroll. Kontrollen skal utføres av uavhengig sertifisert kontrollforetak (FG 790 4.1.2)

         Utførende av 1.gangskontroll skal ikke ha deltatt aktivt i prosjektet som prosjekterende, utførende eller ha gått tidligere rutinekontroller på aktuell installasjon.

           • Krav til objektivitet er absolutt ved gjennomføring av 1.gangs uavhengige kontroll og rutinekontroll. (FG 790 2.3.3)

          Kontroller skal utføres i henhold til Kontrollveiledningen FG790

            • Kontrollveiledningen skal legges til grunn for alle kontroller som gjennomføres av foretak som er sertifisert etter FG-760. (FG 790 1.4)

           Foretak som utfører rutinekontroll / årskontroll på ABA skal være sertifisert i henhold til FG 760. Personell som utfører kontroll, skal også inneha FG 750 sertifisering.

             • Rutinekontrollen gjennomføres med omfang som gitt i NS 3960 [4] minst en gang per år av sertifisert kontrollforetak. (FG 790 4.1.3)

            Du må være sertifisert innen 1. november 2023!

            Utførende foretak og personell som utfører kontroll av ABA skal uten unntak inneha FG sertifisering.

              • Foretaket som gjennomfører kontroll, skal være sertifisert i henhold til FG-760 innen området for den type kontroll som skal utføres. (FG 790 2.2)

              • Personen som utfører kontrollen på vegne av kontrollforetaket skal være sertifisert i henhold til FG-750 innen området for den type kontroll som skal utføres (FG 790 2.1)

             Bygg dokumentasjon skal foreligge ved kontroll og kontrollrapport skal lastes opp i FG kontroll

               • Kontrolløren skal forholde seg til byggets brannkonsept, anleggets dokumentasjon og valgte løsninger slik bygget fremstår ved kontroll. (FG 790 2.3.1)

               • Kontrollen av anlegget skal registreres i FG-kontroll hvor det lastes opp en kontrollrapport som dekker relevant omfanget gitt i kontrollveiledningen. (FG-790 4.5)

               

              Oppsummert må foretak og personell som utfører kontroller av ABA være sertifisert i henhold til FG 760 / FG 750 innen 1. november 2023. Slik sertifisering kan kun tilbys av akkreditert sertifiseringsorgan som eksempelvis DNV.

              FG 790 kan lastes ned her: FG 790:2

              Kompetanse kurs FG 750 som er forberedende for FG 750 eksamen

              Det finnes kompetansekurs som bygger på kompetansekrav i FG 750 personell som anbefales som forberedende før en går opp til eksamen. Com Con tilbyr blant annet slike kompetansekurs satt opp rundt om i landet. Se www.com-con.no for mer informasjon og tilgjengelige datoer, eller ta direkte kontakt med Com Con.

               

              Kompetansekrav personell

              FG 750 krav til personell, hva skal til for og sertifiseres?

              Sertifiseringen er delt inn i 4 kategorier:

              Prosjektering prosjektering av anlegg

              Installatør utførelse av prosjektert anlegg og produkter

              Tekniker idriftsetting, ferdigstilling, kontroll og teknisk behandling av anlegg

              Kontroll uavhengig kontroll av prosjektering, utførelse og funksjonalitet

              FG 750 kan lastes ned her: FG 750:3

               

              Vi kan bistå på veien til kompetanse
               

              Vi i Com Con hjelper deg på vei med den rette kompetansen innen ABA.

              Vi tilbyr FG 750 kurs som klasseromsundervisning på utvalgte områder i Norge, vi tilbyr også bedriftsinterne kurs for din bedrift. Sjekk datoer og lokasjon her: link

              Vi har kontroll kurs (FG 790) hvor vi går dypere inn i hvordan en bruker veiledning, hvordan kontrollere ABA samt bruk av FG kontroll.

              Vi setter opp kurs etter behov i gammelt regelverk da vi vet det er mange anlegg som skal kontrolleres i henhold til blant annet HO2 / 98

              Vi tilbyr resertifiseringskurs innen FG 750 påmelding gjøres her: link

              Vi har kurs om krav til, bruk og installasjon av røykvarslere EN 14604

              Vi stiller opp til fagsamlinger hvor vi kan bistå med å dra i gang diskusjon og svare på regelverk relaterte spørsmål

              Vi kan også skreddersy kompetanse kurs innen ABA for ditt behov.

              Com Con kan også tilby uavhengig kontroll av ABA, både prosjektering og installasjon ta kontakt for tilbud på ditt bygg.

               

              Ante Salte Andersen

              Ante Salte AndersenAnte Salte Andersen

              Senior rådgiver og kursholder Automatiske brannalarmanlegg

              Leave a Reply

              Your email address will not be published. Required fields are marked *