Bekymringsmelding oversett, ivaretar fremdeles sikkerheten i kommunale boliger med røykvarslere.

 

Hvordan kan vi ivareta risikoutsatte personer i kommunale boliger på best mulig måte?

Kjenner igjen at jeg blir provosert av at byggeiere gjemmer seg bak et kanskje litt for dårlig formulert regelverk, dårlige holdninger, statistikk og mangel på respekt for brannsikkerhet for å spare noen kroner.

«Det er jo ingen som har omkommet i brann hos oss enda»

 

Slike holdninger samt mangel på vilje til å høre på uttalelser og anbefalinger fra fagfolk bekymrer og provoserer. (se svar fra boligsjef lenger ned i artikkelen)

Det vi snakker om er å ivareta liv. Et menneske som har familie, venner og andre som de betyr noe for. Et menneske som er glad i livet akkurat som meg og deg.

Et liv som likestilles med din familie, dine venner, ditt barn.

Hva ville det betydd om noen av dem ikke var der i morgen?

Og enda verre, dersom du sitter igjen med visshet om at noe kunne vært gjort noe annerledes eller at mangler som hadde vert påpekt i forkant ikke har vert utbedret.

Hva hadde det kostet, hvor mye ville vi betalt for og fått våre kjære tilbake, hvorfor ble ikke noe gjort før det gikk galt? Dette har vi sett utallige eksempler på før både i inn og utland, ikke la det bli oss.

Regelverket vi har i Norge i dag for brannsikkerhet er et minimums krav, det er ikke ulovlig å ha høyere brannsikkerhet enn det som regelverket krever. I noen tilfeller så bør en også ta en vurdering om minimumskravene er dekkende for den bruken det gjeldende bygget har og om man kan bruke eventuelle unntak.

I dette tilfelle gjelder min frustrasjon en sak som Haugesunds Avis omtaler i dag 23.08.2023. om brannsikkerheten i kommunale boliger.

Nå skal ikke jeg gjengi hele artikkelen, (Les hele artikkelen her: abonnement, https://www.h-avis.no/boligene-scorer-hoyt-pa-brannstatistikken-tilfeldigheter-som-gjor-at-vi-varsles/s/5-62-1579809)

men kan oppsummere kort hva det går i:

 

Bekymring:

Lokal statistikk viser flere tilfeller av brann i kommunale boliger. På bakgrunn av dette er noen av disse boligene betegnet som risikoområder av branninspektører fra Haugesund brannvesen. Branninspektørene etterlyser utvidet krav om brannsikkerhet i aktuelle boliger.

Her har vi altså fagfolk som på bakgrunn av faktiske hendelser og erfaring roper et varsku om at det, i utsatte boliger, fort kan gå fryktelig galt.

Det kommer videre frem at det til nå bare er flaks, varsling via naboer og forbipasserende som har gjort at det ikke er gått liv tapt til nå.

 

Krav til bolig i dag:

Minimums krav til bolig er i dag bruk av røykvarsler som skal dekke stue, kjøkken, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniskrom. I tillegg er kravet om minimum en detektor i hver etasje. (forskrift om brannforebygging §7)

NB! Slik dekning er minimums krav for alle boliger og fritidsboliger uansett når de er bygget. (forskrift om brannforebygging §8)

Men, en skal også som byggeier ta hensyn til bruken av bygget og sørge for at tilgjengelig rømningstid er tilstrekkelig. (at en kommer seg raskt ut av bygningen) Bruk av brannalarmanlegg og sprinkleranlegg er to av tiltakene for og oppnå dette.

Det er åpnet for bruk av røykvarslere som et unntak i visse bygninger, som eksempelvis bolig og fritidsbolig.

Jeg vil videre påpeke at det generelle krav er brannalarmanlegg i all bygningsmasse i risikoklasse 2 til 6 og.

Det er gitt mulighet for unntak for noen mindre bebyggelse, eksempelvis bolig hvor røykvarsler kan benyttes. Dette gjelder for bygg satt opp etter 2010 med unntak av dobbel strømforsyning som kom i 2017 (se under) I eldre bebyggelse gjelder forskrift om brannforebygging §7 (se over)

TEK17 §11.12 2 b) I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteri som reserveløsning. I branncelle med behov for flere røykvarslere skal varslerne være seriekoblet. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere.

Valgets kval

Bruk av røykvarslere prioriteres som regel fordi det er en rimeligere løsning enn et fullverdig brannalarmanlegg. Men er det rette løsningen, og vil den kunne ivareta sikkerheten til brukeren på en god måte?

Slike bygg det her er snakk om er ofte eldre bygg som det ikke finnes noe dokumentasjon på. Brukere som er inn og ut og har forskjellige utfordringer.

 
Eiers ansvar:

Forskrift om brannforebygging

§4 Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

§7 Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere.

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

 

Utfordringen:

Røykvarslerne i de aktuelle boligene plukkes ofte ned, ødelegges eller dekkes til. Årsakene til dette kan være mange, men noen av dem som erfaringsmessig går igjen er at de «piper» når det røykes inne, en føler seg overvåket o.l.

Når en plukker ned eller dekker til en røykvarsler er det ingen som får beskjed, og den vil da selvfølgelig heller ikke melde om brann / røyk.

En har altså ikke en tilfredsstillende varsling av brann dersom røykvarslerne er tildekket, tatt ned eller ikke virker av andre årsaker.

En bolig kan være overtent i løpet av minutter, skjer dette på natten er sannsynligheten også liten for at det er forbipasserende som oppdager og kan varsle. Tiden går og sannsynligheten for at liv går tapt øker.

 

Svar fra boligsjef i kommunen:

Og hva gjør en da når en får slike bekymringsmeldinger fra sine egne fagfolk om at liv står på spill?

Kommunen svarer via sin boligsjef at det ikke ligger noe dramatikk i tallene som det vises til. Statistikken er godt kjent, men kommunen ligger godt under landsnittet for branntilløp på slike boliger, de har heller ikke mistet noen kommunale beboere i brann i løpet av de 12 årene boligsjefen har vert ansatt.

Så da er det vel greit da, eller?

Det sies også at det ikke handler om penger og at sikkerheten alltid kommer først. Boligsjefen er tydelig på om det hadde sett behov for et høyere sikkerhetsnivå hadde de gjort noe med det.

Videre uttaler boligsjefen også at det byggeteknisk ikke er mulig å installere et sprinkleranlegg på aktuelle adresser.

Jeg vil gjerne se den faglige vurderingen av disse boligene som sier at det er umulig å installere sprinkleranlegg. At det koster og ettermontere slike anlegg er en helt annen sak, men i dette tilfelle stod det ikke på penger ble det sakt.

 

Konklusjon:

Om kommunens egne branninspektører kommer med bekymring for brannsikkerheten og mener det er behov for andre tiltak i aktuelle bygg, samtidig som det er tilfeldigheter som har gjort at det ikke er gått liv tapt til nå, finner jeg det meget rart at boligsjefen selv ikke ser at behovet for andre løsninger enn de som er i dag.

Og om så er tilfelle, at sprinkler ikke kan installeres, så er det i alle fall mulig å installere et automatisk brannalarmanlegg med viderekobling til 110.

En ville med et slikt tiltak alene økt sikkerhetsnivået betraktelig. Direktevarsling om brann, beskjed om manglende detektor, i noen tilfeller også tildekket detektor samt at en kan bruke detektor teknologi som ikke varsler brann ved sigarett røyk og matos, noe som reduserer uønskede alarmer.

Igjen, regelverket vårt setter minimumskrav, det er ingen ting som hindrer en å øke sikkerhetsnivå.

Jeg håper boligsjefen får hode opp av sanden og hører på sine egne fagfolk og umiddelbart ser på muligheter for å øke tryggheten til beboere i disse boligene.

All honnør til branninspektørene som setter fokus på dette.

 
Til ettertanke:

Kjære boligsjef, holdninger er ofte en påvirkende årsak til at det går galt.

Det er uten noen som helst tvil eier av bygget som er ansvarlig for sitt bygg. I dette tilfelle, Haugesund kommune. Slikt ansvar kan ikke på noe som helst vis fraskrives.

Ansvaret om sikkerhetsnivået på bygget kan absolutt ikke legges over på beboer / bruker slik det vises til i nevnte artikkel. (Se eiers / brukers plikter, Veiledning forskrift om brannforebygging kapittel 2 og 3)

Jeg stiller gjerne opp og går en kontroll / tilsyn på en av disse byggene sammen med deg og branninspektørene helt gratis!

Når et liv går tapt nytter det lite å vise til at ting gikk bra, det ordnet seg jo, det gikk bra denne gangen og, og at en til da lå under statistikk i henhold til andre landsdeler.

Nå har du fått en bekymring fra dine kollegaer i brannvesenet, nå kan du ikke si du ikke visste. Dette er noe en må ta tak i før det går galt.

Les også oppfølgeren til denne artikkelen her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *